A- A A+

sitemap

PPT įgyvendintas projektas ,,Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį“

PPT įgyvendino Panevėžio miesto Savivaldybės finansuotą Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektą ,,Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį“. Projekto vadovė PPT direkotoriaus pavaduotoja Daiva Ramanauskienė. Projektas įgyvendintas dviem etapais – I-asis skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie ugdosi Kastyčio Ramanausko, ,,Pasakos“ ir ,,Dobilo“ lopšeliuose-darželiuose; II-asis skirtas Juozo Balčikonio gimnazijos ir ,,Aušros“ progimnazijos mokiniams.

Skaityti daugiau

PPT įgyvendintas projektas ,,Sveikatos versmė“

2018 gruodžio mėn. PPT baigti įgyvendinti Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo lėšomis finansuoto projekto,,Sveikatos versmė“ renginiai. Projekto vadovė – PPT specialioji pedagogė, logopedė D. Balčiūnienė. Projekto veiklos aprėpė įvairias dalyvių grupes – mokinių tėvus, pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, projekte dalyvaujančių įstaigų vadovus. Ugdytojai galėjo išbandyti ir taikyti jogos terapijos elementus darbe su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Projekto veiklos padėjo ugdytojams įvaldyti elementarius jogos įgūdžius. Teorinių ir praktinių pratybų metu veiklos dalyviai atliko užduotis, kurios padėjo įtvirtinti sveikos gyvensenos įgūdžius (atsvara žalingiems įpročiams). 

Skaityti daugiau

Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba – A Spektro mokyklų tinklo narė

2018 m. lapkričio mėn. Panevėžio pedagoginė-psichologinė tarnyba įsijungė į A Spektro mokyklų tinklą. Tinklas sukurtas siekiant sustiprinti ugdymo įstaigų, dirbančių su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais ir mokiniais veiklą. Tinkle dalyvaujančios švietimo įstaigos, švietimo pagalbos ir pedagoginės-psichologinės tarnybos bendradarbiaus vykdydamos elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų integracijos priemones, taip pat įvairiomis formomis bendradarbiaus tarpusavyje – organizuos seminarus, pasitarimus, mokymus, teiks metodinę, konsultacinę pagalbą įstaigoms, dirbančioms su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais.

Skaityti daugiau

PPT specialistų pranešimai respublikiniuose renginiuose

Lapkričio 16 d. Panevėžio miesto savivaldybės salėje įvykusioje respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,Komunikaciniai tiltai: pedagogai – vaikai – tėvai“, kurią organizavo lopšelis-darželis ,,Rūta“. PPT direktoriaus pavaduotoja Daiva Ramanauskienė ir specialioji pedagogė-logopedė Rasa Sėdžiuvienė pristatė pranešimą ,,Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, verbalinio ugdymo galimybės panaudojant kūrybinę vizualinę raišką“  (pranešimo vaizdinė medžiaga pateikta prisegtuke). Tarnybos specialistės konferencijos metu moderavo III sekcijos – stendinių pranešimų ,,Inovatyvūs ir kūrybiški metodai vaikų, tėvų ir pedagogų ugdymesi“ darbą.

Skaityti daugiau

Seminaras „Mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, pažinimas ir įvertinimas. Optimalių ugdymo(si) sąlygų sudarymas“

Lapkričio 27 d. Panevėžio Beržų progimnazijoje įvyko seminaras, skirtas mokinių, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo(-si) organizavimo ir veiklos tobulinimo klausimams aptarti. Seminarą inicijavo ir moderavo Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Diana Balčiūnienė. Seminaro pradžioje renginio dalyvius pasveikino Pedagoginės-psichologinės tarnybos direktorė Rita Strockienė. Jungtinė lektorių grupė - Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras Mindaugas Gurevičius, Panevėžio Beržų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Macė, nevyriausybinės organizacijos „Panevėžio lietaus vaikai“ direktorė Sandra Lopetaitė, Panevėžio Beržų progimnazijos ir kitų miesto švietimo įstaigų mokytojai ir specialieji pedagogai pristatė darbo su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais patirtį, aptarė savo veiklos rezultatus (seminaro programą rasite prisegtuke).

Skaityti daugiau

Gražių švenčių ir gerų 2019 metų!

ppt1

Renginių gausa Panevėžio PPT

2018 m. rudens pabaigos bei žiemos pradžios laikotarpis Panevėžio pedagoginei-psichologinei tarnybai buvo ypač darbingas. Be įprastų darbų, Tarnybos specialistai turėjo daug reikšmingų profesinių susitikimų, gilino žinias kvalifikaciniuose renginiuose, bendradarbiavo organizuodami respublikinius renginius, suplanavo reikšmingus darbus ateičiai.

Skaityti daugiau

Subkategorijos