A- A A+

sitemap

PPT tyrimo ,,Mokinių savijauta, saugumas mokykloje ir informuotumas apie pagalbos galimybes” pristatymas Panevėžio m. mokyklų vadovams

   Gerus mokymo ir mokymosi rezultatus lemia ne tik mokinio gabumai, sugebėjimai, motyvacija, bet ir saugi aplinka. Saugumo jausmas yra vienas pagrindinių veiksnių, siekiant užtikrinti nuoseklų asmenybės ugdymą. Pasitaiko atvejų, kai mokiniai savaip supranta saugumą, o mokyklų bendruomenės kuria saugumo regimybę. Siekiant išsiaiškinti kaip iš tiesų jaučiasi Panevėžio mokyklų mokiniai, 2019 m. balandžio-gegužės mėnesiais buvo atliktas tyrimas.

Skaityti daugiau

Kalėdinis sveikinimas

Capture

Tyrimo ,,Mokinių savijauta, saugumas mokykloje ir informuotumas apie pagalbos galimybes“ pristatymas

   2019 m. balandžio-gegužės mėn. Panevėžio miesto mokyklose buvo vykdomas tyrimas ,,Mokinių savijauta, saugumas mokykloje ir informuotumas apie pagalbos galimybes“. Tyrimo organizatoriai – Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistai, siekė išsiaiškinti, ar Panevėžio miesto 7-12 klasių mokiniai yra saugūs mokykloje, kurioje mokosi, ar nesusiduria su patyčiomis, ar žino, kur gauti psichologinę pagalbą jeigu jos prireiktų. Mokinių apklausa buvo vykdoma balandžio-gegužės mėn., birželio mėn. apibendrinti duomenys, rugsėjo-spalio mėn. analizuoti rezultatai ir parengtos išvados.

Skaityti daugiau

Mokiniai išreiškia savo nuomonę - kūrybinių darbų pleneras ,,KODĖL AŠ PRIEŠ“ PPT neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto ,,Išdrįsk keistis pats ir keisk pasaulį (II)“ baigiamasis renginys

     Meninė kūryba yra puiki galimybė geriau pažinti save, išreikšti savo nuomonę, mąstyti apie svarbius dalykus. Mokinių meninė saviraiška padeda išlieti susikaupusius jausmus, emocijas, meninės raiškos priemonėmis išsakyti savo požiūrį į sudėtingus gyvenimo reiškinius ir netgi bandyti visa tai keisti. Plenero metu projekte dalyvavę mokiniai ir ikimokyklinio amžiaus vaikai „išpiešė” ir vizualiai įvardino matomą problemą. Darbuose jų mintis pamatome tarsi “pagautas nuotraukoje”, lyg atspindėtas veidrodyje, „ištrauktas iš vidinio pasaulio“. Piešiniuose matome gyvenimą, kurį savo akimis mato vaikai. Jie aiškiai deklaruoja, kad nesitapatina su netinkamu veiksmu –, jie tyrinėja situaciją, bando suvokti jos esmę ir išreiškia savo poziciją.

Skaityti daugiau

Renginys Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje

Spalio 15 d. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje įvyko konferencija ,,Sėkmingai, veiksmingai, kokybiškai“. Renginys skirtas mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymosi ir specialiosios pedagoginės pagalbos organizavimo aktualijoms aptarti. Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialioji pedagogė metodininkė Diana Balčiūnienė skaitė pranešimą ,,Optimalių ugdymo(si) sąlygų sudarymo įtaka vaiko asmenybės raidai. Renginio dalyviai aptarė specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymosi sunkumus, pasidalino sėkmės istorijomis, svarstė, apie pedagoginės pagalbos tobulinimo galimybes.

Skaityti daugiau

Renginys ,,A. Spektro vaikai. Drauge ieškojimų ir atradimų keliu“

Panevėžio pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistai 2019 m. lapkričio 6 d. dalyvavo Panevėžio ,,Žemynos“ mokyklos respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje ,,A Spektro vaikai. Drauge ieškojimų ir atradimų keliu“. Renginį organizavo Panevėžio lopšelis-darželis ,,Pasaka“. Renginyje pranešimus skaitė gydytoja vaikų neurologė, socialinė pediatrė Laima Mikulėnaitė, logopedė-specialioji pedagogė Aušra Šlečkienė ir ergoterapeutė Irina Butkienė. Konferencijoje stendinius pranešimus pristatė Pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistės Rasa Sėdžiuvienė ir Daiva Ramanauskienė. Sekcijos ,,Adaptacija ugdymo įstaigoje“ darbą moderavo Tarnybos psichologė Diana Kudžmienė.

Savitarpio pagalbos grupė tėvams (globėjams)

Kviečiame tėvus, globėjus, auginančius vaikus, turinčius autizmo bruožų, jungtis į savipagalbos grupę. Tai grupinė diskusija, skirta susipažinti su metodais ir pagalbos formomis vaikui, dalintis asmenine patirtimi ir jausmais apie esamas ar gyvenime buvusias sunkias situacijas, padėti vieni kitiems suprasti savo galimybes, spręsti iškilusias problemas. Grupėje didžiausias dėmesys bus skiriamas dalyvių pasisakymams – kiekvienas turės galimybę dalintis patiriamais išgyvenimais, iššūkiais bei problemomis ir sulaukti paramos ar palaikymo iš kitų tėvų, auginančių ypatingus vaikus, taip pat – profesionalios pagalbos iš specialisto. Grupės veikla grindžiama savitarpio supratimo, pagarbos ir konfidencialumo principais.

Skaityti daugiau

Subkategorijos